ทุนการศึกษา/วิจัย

ทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก
ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) ประเภทปกติ
ติดต่ออาจารย์โดยตรง (อาจารย์ที่ปรึกษา):
ศ.ดร.วัฒนาลัย ปานบ้านเกร็ด : scwpb@mahidol.ac.th
รศ.ดร.จรัญญา ณรงคะชวนะ : scjnr@mahidol.ac.th
รศ.ดร.มานพ สุพรรณธริกา : scmsp@mahidol.ac.th
รศ.ดร.ครรชิต ธรรมศิริ : scktr@mahidol.ac.th
   
ทุน Center of Excellence for Agricultural Biotechnology
ติดต่อประธานหลักสูตร: headscbt@mahidol.ac.th
   
ทุนเสริมสร้างนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่
ติดต่อฝ่ายแพทยศาสตร์และบัณฑิตศึกษา: โทร.0-2201-5837
ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท
ทุน Center of Excellence for Agricultural Biotechnology
ติดต่อประธานหลักสูตร: headscbt@mahidol.ac.th