ติดต่อ

หัวหน้าภาควิชา
รศ.ดร. จิรารัตน์ วงศ์คงคาเทพ
ห้อง BT110
โทร. 02-201-5302
email : jirarut.chu@mahidol.ac.th

ผู้ประสานงานหลักสูตรปริญญาตรี
รศ.ดร. จิรารัตน์ วงศ์คงคาเทพ
ห้อง BT110
โทร. 02-201-5302
email : jirarut.chu@mahidol.ac.th
วิไลวรรณ บุญมั่งมี 
ห้อง BT112
โทร. 02-201-5309
email : wilaiwan.boo@mahidol.ac.th

ผู้ประสานงานหลักสูตรปริญญาโท-เอก
รศ.ดร. ชูวงศ์ เอื้อสุขอารี
MU-OU:CRC
โทร. 02-201-5918
email : choowong.aue@mahidol.ac.th
นิตยา จีนเกิด
ห้อง BT212
โทร. 02-201-5310
email : nittaya.jee@mahidol.ac.th

ที่อยู่
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
272 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 02-201-5310-2 โทรสาร : 02-354-7160
email :
chonthida.tho@mahidol.ac.th
facebook : http://www.facebook.com/muscbt