38 ปีแห่งการก่อตั้ง


นับจากปี พ.ศ.2525 จวบจนปัจจุบัน ก้าวเข้าสู่ปีที่ 38 แห่งการก่อตั้ง ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล จะขอเป็นหนึ่งในกระบวนแถวหน้า ที่จะนำความรู้ด้านวิชาการออกไปทำการรับใช้สังคมและประเทศไทย

อ่านต่อ »

คุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการ


ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับการประเมินระดับดีเยี่ยม (TRF Index 4.0-4.9) ในกลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยี สาขา Biotechnology จากการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย 4 รอบติดต่อกันนับจาก ปี พ.ศ. 2560(ล่าสุด), 2557, 2554 และ 2552 จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ประกาศสอบวิทยานิพนธ์


หัวเรื่อง : “FLUORESCENCE SENSING OF ARSENATE FOR BIOLOGICAL AND ENVIRONMENTAL ANALYSIS.”
โดย : Ms.Nutsara Mekjinda
วันที่ 20 ก.ค. 2563 เวลา 9.00 น. ณ ห้อง BT205

รางวัลที่นศ.ได้รับจาก นิทรรศการโครงงานวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 20


1. Plenary Talk: นางสาวพัสนันท์ ล้อมวงษ์โสภณ
2. Best Presentation Skills (Short talk): นายธัญญเนตร อ่ำบริสุทธิ์
3. Popular Vote (Short talk): นายธัญญเนตร อ่ำบริสุทธิ์
4. Poster ดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ: นางสาวประภัสสร วงศ์ข้าหลวง
5. Poster ดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ:นางสาวพัสนันท์ ล้อมวงษ์โสภณ
6. Poster ดีเลิศ สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ: นายยศวัตน์ เรืองสุวรีย์
7. Poster ดีเลิศ สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ:นางสาวณัฐสรณ์ วัชรดุลยรัตน์

Seminar


หัวเรื่อง : “24-hr Biological Clock and Cell Signaling: Cryptochrome and Second Messenger Pathways”
โดย : ดร.ภัคพล พงศาวกุล
Department of Biology, Faculty of Science, Mahidol University
วันที่ 13 ก.พ. 2563 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้อง L04

ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ได้รับรางวัลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มูลนิธิโทเร เพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย ครั้งที่ 24 ประจำปี พ.ศ. 2560 (9 มี.ค.2561)